Handels- & betalingsbetingelser

Npvision Groups handels- & betalingsbetingelser.

 1. Gyldighed
  1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt
 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
  1. Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra Npvision Group. udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. Kun indholdet af disse er bindende for Npvision Group Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for Npvision Group, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. Npvision Group påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger, i udleveret skriftligt materiale om produkter, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.
 3. Priser
  1. Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura.
  2. Priserne er ab sælgers lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført.
  3. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende for Npvision Group.
  4. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter Npvision Group ‘s ordrebekræftelse er Npvision Group uvedkommende og bæres af køber.
  5. Køber betaler udgifter til transportør.
 4. Betaling
  1. Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.
  2. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.
  3. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre Npvision Group skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Npvision Group , som om levering var sket til aftalt tid.
  4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Npvision Group berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 3% pr. påbegyndt måned.
  5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Npvision Group, som ikke er skriftligt anerkendt af Npvision Group, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
  6. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
 5. Ejendomsforbehold
  1. Npvision Group forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således Npvision Group ‘s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.
 6. Levering
  1. Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videreforsendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for køber på Npvision Group’s forretningssted/lager.
  2. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for Npvision Group, medmindre andet efterfølgende er aftalt.
  3. Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.
  4. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
  5. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.
  6. Skyldes forsinkelser ved levering, at Npvision Group er i en situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.
  7. Npvision Group skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden.
 7. Forsinkelse
  1. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.
 8. Risikoens overgang
  1. Risikoen for den købte vare overgår til køber, når varen af Npvision Group/leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for køber på Npvision Group’s forretningssted/lager. I tilfælde af at Npvision Group ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen tillige til køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået Npvision Group, og varen er sat til købers disposition.
 9. Force majeure
  1.  Npvision Group hæfter ikke for manglende opfyldelse af Npvision Group’s forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor Npvision Group’s kontrol og, som er egnet til at hindre Npvision Group  i opfyldelsen.
  2. Force majeure klausul pkt. 9.1 er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Npvision Group selv eller en af Npvision Group valgt underleverandør eller transportør.
 10. Mangler og reklamation
  1. Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
  2. Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående inden modtagelse give transportør og Npvision Group skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
  3. Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke Npvision Group er ansvarlig, påtager Npvision Group sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist.
  4. Npvision Group påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler. Der ydes således ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i anledning af mangler ved varen.
  5. Det påhviler køber straks ved modtagelsen skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren. Såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 7 dage herefter.
 11. Annullering og ændring af ordre
  1. Købers annullering eller ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde.
  2. De, med annullering eller ændring, forbundne omkostninger dækkes fuldt ud af køber.
 12. Returvarer
  1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.
  2. I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger overfor køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.
  3. Returvarer skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde.
  4. Returvarer skal returneres snarest mulig. Hvis ikke forbeholder Npvision Group sig retten til at opkræve et returgebyr svarende til værditabet + håndteringsomkostninger af varerne.
  5. Varer tages kun retur såfremt, gældende RMA formular, udarbejdet af Npvision Group, er udfyldt.
 13. Garanti
  1. Npvision Group yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor Npvision Group kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring.
  2. Garanti er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, samt brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.
 14. Produktansvar
  1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder pkt. 14 og efterfølgende, vedrørende Npvision Group’s produktansvar.
  2. Npvision Group er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Npvision Group eller andre, som vedkommende har ansvaret for.
  3. Npvision Group er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i købers besiddelse. Npvision Group er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
  4. Npvision Group er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  5. I den udstrækning, Npvision Group måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Npvision Group skadesløs i samme omfang, som Npvision Group’s ansvar er begrænset efter pkt. 14.2, 14.3 og 14.4.
  6. Npvision Group’s ansvar gælder ikke, hvis køber har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
  7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til punkt 14, skal denne part straks underrette den anden herom.
  8. Npvision Group er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting (erhvervsting), hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af Npvision Group. Npvision Group’s selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige DKK 5.000.000,-. Npvision Group hæfter alene for culpaansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.
  9. Npvision Group og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved domstol eller voldgiftsret, i forbindelse med erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.
 15. Værneting/lov
  1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, skal enhver tvist afgøres af dansk ret, som forefindes på Npvision Group’s forretningssted.
  2. I det omfang nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke regulerer parternes forhold, er United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, gældende.
  3. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke øvrige bestemmelsers virksomhed / gyldighed.

Vores samarbejdspartnere

HP IBM Lenovo Adobe Microsoft Cisco