1) Anvendelse
Disse betingelser gælder for alle Npvision Groups A/S’s leverancer og ydelser, både når Npvision Group A/S (Npvision Group) skal levere IT-infrastruktur, foretage datasletning eller aftage kundens brugte IT udstyr.

§

2) Kundeaftaler og ordrer
Der er indgået en bindende aftale mellem Npvision Group og en aftalepart (Kunden), når en af parterne har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, eller på anden måde har modtaget en bekræftelse på en aftale.

§

3) Underleverandører
Npvision Group forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. I det omfang Kunden har fået oplysninger om produkter eller ydelser, der er udarbejdet af underleverandører, kan Npvision Group ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, der er indeholdt heri.

§

4) Tredjepartsleverancer
For tredjepartsleverancer kan der være særlige vilkår, der skal iagttages. Ved uoverensstemmelse mellem Npvision Groups generelle forretningsbetingelser og eventuelle vilkår for tredjepartsleverancer går vilkår for tredjepartsleverancer i enhver henseende forud for bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser for Npvision Group. Dette gælder blandt andet med hensyn til begrænsning i brugsretten, erstatningsansvar, opsigelse og prisregulering.

§

5) Priser og betaling
Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms, medmindre andet fremgår af parternes aftale.

Npvision Groups leverancer er som udgangspunkt ekskl. udgifter til transport til eller fra Npvision Groups lager. Kunden betaler selv udgiften til transportør, og eventuelt oplyste fragtrater er uforbindende for Npvision Group. Hvis Npvision Group påføres omkostninger som følge af ventetid for aflæsning eller pålæsning, kan Npvision Group kræve disse omkostninger dækket af Kunden.

Npvision Group opkræver herudover eventuelle yderligere udgifter, der afholdes i forbindelse med ydelserne eller leverancerne herunder udgifter til tredjepartssoftware, eventuelle afgifter.

Npvision Group forbeholder sig retten til at regulere sine priser og eventuelle timetakster årligt. Npvision Group forbeholder sig endvidere ret til at foretage prisregulering som følge af afgifter, eller prisændringer fra eventuelle underleverandører eller samarbejdspartnere.

Betaling for ydelsen forfalder 7 dage fra faktureringsdatoen. Ved for sen betaling kan Npvision Group uden påkrav kræve 2% i rente pr. måned og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

§

6) Misligholdelse
Levering anses for sket, når Npvision Group har stillet leverancen til rådighed for Kunden. I tilfælde af, at Npvision Group skal modtage en leverance, anses levering for sket, når leverancen er til rådighed på Npvision Groups lager.

Man er forpligtet til at undersøge kvalitativt og kvantitativt, om leverancen lever op til det aftalte, umiddelbart efter levering er sket. Kunden er forpligtet til at give Npvision Group meddelelse om eventuelle uoverensstemmelser (reklamation) straks efter, at Kunden er blevet opmærksom herpå.

Enhver reklamation skal være skriftlig. Giver Kunden ikke Npvision Group skriftlig besked som beskrevet, mister Kunden retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kundens misligholdelsesbeføjelser som følge af mangler kan maksimalt gøres gældende i 12 måneder efter levering. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget.

Npvision Group er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning eller omlevering efter at have modtaget en skriftlig reklamation. Npvision Group kan ved væsentlige mangler, som Npvision Group vælger ikke at udbedre ved afhjælpning eller omlevering, i stedet vælge at yde et forholdsmæssigt afslag.

§

7) Ejendomsforbehold
Leverancer er solgt med ejendomsforbehold og er Npvision Groups ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Leverandøren på Kundens vegne.

§

8) Erstatning
Npvision Group er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en direkte følge af en dokumenteret væsentlig mangel ved en leverance eller anden dokumenteret væsentlig misligholdelse fra Npvision Groups side.

Npvision Groups erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tab af goodwill, tabt avance, formuetab eller udgifter i forbindelse med tab af data ikke erstattes.

Npvision Group er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forhold, som Npvision Group ikke er ansvarlig for. Npvision Group er desuden ikke ansvarlige i tilfælde af, at misligholdelsen skyldes forsinkelse eller manglende leverancer fra tredjepartsleverandører, som ikke er undergivet Npvision Groups instruktion.

Npvision Groups samlede erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til det fakturerede for den pågældende ydelse, eller dog kr. 500.000,00 hvis fakturaen for den pågældende ydelse er højere end dette beløb.

Med respekt af præceptiv lovgivning finder ovennævnte begrænsninger også anvendelse på et eventuelt produktansvar for Npvision Group.

§

9) Force majeure
Npvision Groups forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Npvision Groups kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyberterror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Forhold hos Npvision Groups underleverandører, der medfører, at Npvision Group ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Npvision Group, anses ligeledes som force majeure.

§

10) Fortrolighed
Npvision Group’s ansatte iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Npvision Group med leverancen eller ydelserne tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om ydelserne eller leverancerne, herunder oplysninger om de kontraktuelle forhold, underleverandører, priser eller lign.

§

11) Persondata
I det omfang, det overlades Npvision Group at behandle personoplysninger på vegne af Kunden, skal Kunden skriftligt oplyse Npvision Group herom, og i så fald finder Npvision Groups standarddatabehandlingsvilkår anvendelse.

§

12) Tvister og værneting
Lovvalg
Aftalen er undergivet dansk ret.

Mægling
Såfremt Parterne ikke kan opnå en løsning ved almindelig forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af Parterne i fællesskab udpeget mægler. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne i pkt. 12.4.

Tvister
Tvister afgøres ved voldgift efter “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgiftsretten er Aarhus kommune, hvor Npvision Group er registreret.

Vores brands

Vi samarbejder med HP Vi samarbejder med IBM Vi samarbejder med Dell Vi samarbejder med Lenovo Vi samarbejder med Adobe Vi samarbejder med Microsoft Vi samarbejder med Cisco Vi samarbejder med APC Vi samarbejder med Apple   Vi samarbejder med EMC Vi samarbejder med Hitachi